Košík

Všeobecné obchodní podmínky

14. 7. 2023

Svazu českých knihkupců a nakladatelů, zapsaného spolku, IČO: 47610492, se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 267 (dále jen “Provozovatel“).

Čl. I – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky č. 1/2021 Provozovatele (dále jen „OP“) jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 2. OP se stávají nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem jako prodávajícím na straně jedné a fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím na straně druhé (dále jen „Smlouva“ a „Zákazník“) a upravují část jejího obsahu a další související právní vztahy. Provozovatel provozuje portál projektu dárkových poukázek na knihy umístěný na internetové adrese www.dameknihu.cz (dále jen „portál“ nebo „webové stránky“), jehož prostřednictvím jsou Zákazníkům nabízeny jednotné dárkové poukázky na nákup knih u partnerů Provozovatele ve stanovené hodnotě a který umožňuje personalizaci poukázky (její tvorbu na míru podle přání Zákazníka v grafickém editoru dostupném na portálu) a odeslání objednávky ohledně příslušné dárkové poukázky na knihy.
 3. V případě, že Smlouva a OP obsahují odchylná ujednání, má Smlouva přednost před zněním těchto OP. Odlišné obchodní podmínky nejsou ze strany Provozovatele akceptovány a nestávají se součástí Smlouvy, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. V případě, že Zákazník vznese vůči OP výhradu či požadavky změn nebo jsou navrženy obchodní podmínky odlišné od těchto OP, není Provozovatel před jejich písemnou akceptací povinen dodat poukázku Zákazníkovi a takto odchylně ujednané obchodní podmínky jsou závazné pouze pro příslušnou Smlouvu.
 4. Znění OP může Provozovatel měnit či doplňovat při změně provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně Provozovatele, jakož i z důvodu změny aplikovatelných obecně závazných právních předpisů. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP a související povinnosti. Platí, že pro vztahy Provozovatele a Zákazníka je rozhodující znění OP účinné ke dni uzavření Smlouvy.
 5. Zákazník může být při uzavření Smlouvy spotřebitelem či nikoliv. Zákazník je spotřebitelem, pokud je člověkem, který při uzavírání Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Zákazník není spotřebitelem, pokud je podnikatelem, který nakupuje výrobky či užívá služby na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Čl. II – PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem Smlouvy je závazek Provozovatele poskytnout Zákazníkovi službu spočívající v zajištění možnosti uplatnit dárkovou poukázku na nákup knih dle specifikací zvolených Zákazníkem v rámci portálu (dále jen „poukázka“) za podmínek stanovených v těchto OP k úhradě kupní ceny za knihy v některém ze zapojených knihkupectví, která jsou smluvními partnery Provozovatele, a dodat Zákazníkovi poukázku v elektronické nebo tištěné podobě dle volby Zákazníka a závazek Zákazníka zaplatit Provozovateli sjednanou cenu dohodnutým způsobem. K prodeji poukázky Zákazníkovi může docházet výlučně prostřednictvím portálu.
 2. Poukázku zakoupenou u Provozovatele je možné uplatnit pouze u smluvních partnerů Provozovatele (zapojených knihkupců). Provozovny smluvních partnerů Provozovatele zapojené do projektu dameknihu.cz jsou označeny logem kampaně a seznam zapojených knihkupectví je Zákazníkovi k dispozici na webových stránkách. Zákazník bere na vědomí, že výčet knihkupectví zapojených do projektu dameknihu.cz, u nichž lze poukázku uplatnit, se může v průběhu platnosti poukázky měnit, a Provozovatel negarantuje při uplatnění poukázky stejný rozsah zapojených knihkupectví jako v okamžiku uzavření smlouvy o koupi poukázky. Cílem Provozovatele však je aktivně pracovat na zajištění co nejširšího rozsahu zapojených knihkupectví.
 3. Zákazník dále bere na vědomí, že:
  1. poukázka není směnitelná za peníze,
  2. poukázku je možné použít pouze na úhradu ceny zboží zakoupeného v některém z knihkupectví, zapojených do projektu dameknihu.cz k okamžiku uplatnění poukázky,
  3. poukázku je možné uplatnit pouze jednorázově, a to i tehdy, nepřesahuje-li cena knih výši hodnoty poukázky; v takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení nevyužité části hodnoty poukázky,
  4. poukázku je možné uplatnit výhradně po dobu její platnosti, tedy po dobu 12 měsíců od koupě poukázky, a není-li poukázka označená jako vyčerpaná a/nebo neplatná. Platnost poukázky na požádání zákazníka ověří partner Provozovatele bez nutnosti jejího uplatnění, případně ji lze ověřit rovněž zadáním kódu do příslušného políčka v rámci portálu. Od 21.11.2022 je datum expirace explicitně součástí textu poukázky.
 4. Vzhledem k tomu, že předmětem Smlouvy je primárně poskytnutí služby spočívající v zajištění možnosti uplatnit poukázku za podmínek stanovených v těchto OP k úhradě kupní ceny za knihy v některém ze zapojených knihkupectví, přijetím těchto OP při uzavření smlouvy Zákazník výslovně ve smyslu ust. § 1823 občanského zákoníku žádá Provozovatele, aby s poskytováním služeb započal ihned po uzavření Smlouvy (tedy aby zakoupený poukázka bylo možné uplatnit v zapojených knihkupectvích okamžitě po jeho koupi).

Čl. III – PRODEJ V RÁMCI PORTÁLU

 1. Zákazník může Smlouvu uzavřít prostřednictvím portálu na základě registrace Zákazníka (ze svého uživatelského rozhraní může pak Zákazník objednávat poukázky; dále jen „uživatelský účet“) nebo provedením objednávky bez registrace. Registraci zákazníka je možné provést přímo na portálu Provozovatele nebo prostřednictvím stávajícího účtu Zákazníka na Facebooku či Google, pokud portál tuto možnost nabízí.
 2. Při registraci na portálu a při objednávání poukázek je Zákazník povinen uvést správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, jinak nese odpovědnost za případné nesprávné vyřízení objednávky. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednání poukázky jsou Provozovatelem považovány za správné.
 3. Provozovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, že Zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, že Zákazník poruší svou povinnost ze Smlouvy (včetně těchto OP).
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka ani za neoprávněné užití přístupových informací k uživatelskému účtu Zákazníka.
 5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 6. Portál obsahuje nabídku poukázek, a to včetně uvedení hodnoty každé nabízené poukázky a celkové ceny, a nabídku dalších produktů nebo služeb. Nabídka prodeje poukázek a ceny těchto poukázek zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v rámci portálu. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 7. Portál dále nabízí registrovanému Zákazníkovi webovou aplikaci, která Zákazníkovi umožňuje vytvořit si osobní poukázku kombinací:
  1. zvolené peněžní hodnoty poukázky – částky určené na budoucí nákup knih u partnerů Provozovatele a
  2. vizuální podoby poukázky – barevné a grafické zpracování poukázky z nabízených šablon a/nebo vlastní a text dle preferencí Zákazníka
  (dále jen „poukázka na míru“).
 8. Portál obsahuje informace o možnostech dodání poukázky a nákladech s tím spojených. Informace o nákladech spojených s dodáním poukázky uvedené v portálu obchodu platí pouze v případě, že je poukázka doručována v rámci území České republiky, pokud není na portálu stanoveno jinak.
 9. Pro objednání poukázky vyplní Zákazník objednávkový formulář v rámci portálu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávané poukázce a případných dalších produktech a jejich množství (objednávaný produkt vloží Zákazník do elektronického nákupního košíku);
  2. způsobu úhrady kupní ceny poukázky (tj. způsobu platby za poukázku);
  3. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané poukázky a její ceně;
  4. údaje o Zákazníkovi včetně fakturační, resp. doručovací adresy
  (dále společně jen „objednávka“)
 10. Před odesláním objednávky Provozovateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky je současně Zákazník povinen potvrdit, že se řádně seznámil s těmito OP a podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou přehledně umístěny na portálu, a to zaškrtnutím příslušného políčka. Objednávku odešle Zákazník Provozovateli kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Provozovatel bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v uživatelském účtu nebo v objednávce. Současně s potvrzením objednávky poskytne Provozovatel Zákazníkovi tyto OP ve formátu .pdf.
 11. V případě, že je Zákazník spotřebitelem, považuje se umístění nabízených poukázek a dalších produktů Provozovatelem na portál za návrh na uzavření Smlouvy. Smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem odeslání objednávky Zákazníka Provozovateli prostřednictvím portálu. V případě, že Zákazník není spotřebitelem, považuje se za návrh na uzavření Smlouvy příslušná objednávka Zákazníka a Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je na elektronickou adresu Zákazníka doručeno potvrzení objednávky ze strany Provozovatele.
 12. Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (tj. množství poukázek, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky, resp. uzavřené Smlouvy (například písemně či telefonicky). V případě omezení při dodání poukázek (např. ve vztahu k objednanému množství) je předmětné omezení výslovně uvedeno u příslušné poukázky na portálu.
 13. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky/Smlouvy u poukázky na míru, který by ze strany Zákazníka byl opatřen textovou nebo obrazovou částí urážlivou nebo příčící se dobrým mravům a/nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Provozovatel Zákazníka o této situaci informuje. Uhradil-li Zákazník v případě uvedeném v tomto odstavci kupní cenu nebo její část Provozovateli, vrátí Provozovatel takto obdrženou částku Zákazníkovi.

Čl. IV – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena poukázky (dále též „cena“) je specifikována na portálu v konečné podobě.
 2. Cena poukázky v elektronické podobě odpovídá její hodnotě, tedy částce, kterou lze při uplatnění poukázky v zapojeném knihkupectví použít na úhradu ceny za zboží nebo její části v souladu s těmito OP. Částka placená za poukázku v tištěné („papírové“) podobě odpovídá součtu hodnoty poukázky a stanovených nákladů na koupi (výrobu) tištěné poukázky, jejichž výše je specifikována u každé poukázky.
 3. Společně s cenou poukázky je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli v případě poukázky v tištěné podobě též náklady spojené s balením a dodáním poukázky ve výši uvedené na portálu v rámci procesu objednávky.
 4. Dodání poukázky v tištěné podobě lze uskutečnit následujícími způsoby:
  1. osobní odběr - bezplatný;
  2. doporučená zásilka prostřednictvím České pošty - 95,- Kč;
  3. doručení prostřednictvím sítě výdejen Zásilkovna - 95,- Kč.
 5. Cenu poukázky a náklady spojené s dodáním poukázky ve formě tištěné poukázky dle Smlouvy může Zákazník uhradit Provozovateli následujícími způsoby:
  1. bezhotovostním převodem na bankovní účet Provozovatele;
  2. online platbou kartou prostřednictvím platební brány.
 6. V případě bezhotovostní platby je cena splatná nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy (je-li na portálu nabízena pouze možnost online bezhotovostního převodu, je kupní cena splatná v okamžiku dokončení objednávky) a závazek Zákazníka uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele, přičemž připsání ceny na určený účet Provozovatele je podmínkou vydání/odeslání poukázky Zákazníkovi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 7. Doručením poukázky v elektronické a/nebo tištěné podobě přechází na Zákazníka odpovědnost za její ztrátu či poškození a Provozovatel v takovém případě (ztráta/poškození poukázky) nenese odpovědnost za případnou nemožnost uplatnění poukázky v uvedeném důsledku.

Čl. V – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (SPOTŘEBITEL)

 1. Tento článek se vztahuje výhradně na Smlouvu uzavřenou se Zákazníkem v postavení spotřebitele za podmínek specifikovaných v ustanovení tohoto článku. Zákazník, je-li spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku obecně právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí poukázky, pokud poukázku objednal prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. prostřednictvím portálu). Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli prokazatelně odesláno do 14 dnů od převzetí poukázky, a to na adresu sídla Provozovatele: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město, či na adresu elektronické pošty Provozovatele: sckn@sckn.cz s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu Zákazníka, kam žádá vrácení kupní ceny. K odstoupení od smlouvy může Zákazník využít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný zde, není to však jeho povinností.
 2. V případě, že Zákazník odstoupí od Smlouvy, bere na vědomí, že poukázka bude v uvedeném důsledku zneplatněna. Dojde-li k uplatnění poukázky v době mezi odesláním odstoupení od Smlouvy Zákazníkem do doby deaktivace poukázky ze strany Provozovatele, je odstoupení od Smlouvy neúčinné a Zákazníkovi nevznikne nárok na vrácení ceny ani jiného plnění ze Smlouvy.
 3. Zákazník nemá ve smyslu ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy v případě, že poukázka již byla uplatněna. Vzhledem k tomu, že předmětem Smlouvy je primárně poskytnutí služby spočívající v zajištění možnosti uplatnit poukázku za podmínek stanovených v těchto OP k úhradě kupní ceny za knihy v některém ze zapojených knihkupectví, přijetím těchto OP při uzavření smlouvy Zákazník výslovně ve smyslu ust. § 1823 občanského zákoníku žádá Provozovatele, aby s poskytováním služeb započal ihned po uzavření Smlouvy (tedy aby zakoupený poukázka bylo možné uplatnit v zapojených knihkupectvích okamžitě po jeho koupi).
 4. Je-li společně s poukázkou poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se poukázkou Provozovateli vrátit i poskytnutý dárek.
 5. Provozovatel dále poučuje Zákazníka, že vzhledem k charakteru poukázky na míru v tištěné podobě odpovídajícímu v souladu s ustanovením § 1837 psím. d) občanského zákoníku zboží upravenému podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu nemá Zákazník v daném případě právo na odstoupení od Smlouvy ve smyslu citovaného ustanovení ve vztahu ke koupi a dodání takové poukázky.
 6. V případě oprávněného odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Produkty musí být Provozovateli zaslány nebo předány Zákazníkem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy Provozovateli. Náklady spojené s vrácením zboží Provozovateli, příp. náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese dle ust. § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku Zákazník.
 7. V případě oprávněného odstoupení od Smlouvy vrátí Provozovatel Zákazníkovi cenu a náklady na dodání produktů (kromě částky představující případné dodatečné náklady na dodání produktů vzniklé v důsledku Zákazníkem zvoleného způsobu dodání produktů, pokud je takový způsob jiný než nejlevnější způsob standardního dodání produktů nabízený Provozovatelem) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení Zákazníka od Smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet určený Zákazníkem. Provozovatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník produkty předá nebo prokáže, že produkty Provozovateli odeslal. V případě, že Zákazník odstoupí od Smlouvy jen částečně (dojde k vrácení pouze části objednaných produktů), vrátí Provozovatel Zákazníkovi pouze cenu, ledaže by v případě objednávky takovéhoto menšího množství produktů nesl Zákazník nižší náklady na dopravu a platbu; v takovém případě vrátí Provozovatel Zákazníkovi kromě ceny vráceného produktu i rozdíl v nákladech na dodání produktů.
 8. Zákazník bere na vědomí, že pokud bude mít poukázku nebo dárkový obal vrácený Zákazníkem sníženou hodnotu, přičemž snížení vzniklo v důsledku nakládání s uvedenými produkty jinak, než jak je nutné s nimi nakládat s ohledem na jejich povahu a vlastnosti, vznikne Provozovateli vůči Zákazníkovi nárok na náhradu takto vzniklé škody. Nutným nakládáním se rozumí zhlédnutí a vyzkoušení produktů tak, jak by to bylo možné před jeho zakoupením při běžném prodeji v provozovně (v „kamenném obchodě“). Svůj nárok je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení ceny.

Čl. VI – PŘEPRAVA A DODÁNÍ

 1. Způsob doručení produktů si vybírá Zákazník při vyplňování objednávkového formuláře na portálu. Odpovědnost za poškození produktů v průběhu přepravy zvolené Provozovatelem nese přepravce. Zákazník má na výběr pouze z těch způsobů dopravy (dodání) produktů, které jsou uvedeny v objednávkovém formuláři u konkrétního objednávaného produktu.
 2. Je-li Provozovatel dle Smlouvy povinen dodat produkt na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít produkt při dodání. Nepřevezme-li Zákazník produkt při dodání a produkt je vrácen Provozovateli, je Provozovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. V takovém případě je Zákazník rovněž povinen zaplatit Provozovateli náklady na neúspěšné doručení produktů.
 3. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí produktů od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad uvedenou skutečnost neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Čl. VII – PRÁVA Z VAD

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Provozovatele za vady poukázky se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku). V případě, že Zákazník není spotřebitelem, se práva z vad řídí zákonnou úpravou specifikovanou v ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku a ustanovením odst. 1. – 5. tohoto článku OP.
 2. Zákazník je povinen při převzetí poukázku pečlivě prohlédnout a přesvědčit se o jejích vlastnostech.
 3. Provozovatel neodpovídá za vady poukázky vzniklé po přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, vzniklé v důsledku nesprávného užívání poukázky a/nebo způsobené Zákazníkem nebo třetí osobou. V případě, že Zákazník není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na poukázce na Zákazníka okamžikem předání poukázky k přepravě.
 4. Zákazník je povinen oznámit Provozovateli vadu poukázky bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistil nebo při vynaložení náležité péče zjistit měl, nejpozději však před uplynutím doby platnosti poukázky. Zákazník je současně povinen existenci vady poukázky dostatečně prokázat a nesmí s poukázkou nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu reklamovaných vad Provozovatelem.
 5. Práva Zákazníka vyplývající z vad poukázky (bez ohledu na skutečnost, zda je Zákazník spotřebitelem či nikoliv) uplatňuje Zákazník u Provozovatele zasláním vyplněného reklamačního formuláře na adresu sídla Provozovatele, anebo prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu Provozovatele: sckn@sckn.cz. Při uplatnění reklamace obdrží Zákazník písemné potvrzení – reklamační protokol, který slouží jako doklad při vyřízení reklamace. V reklamačním protokolu je uvedeno, kdy Zákazník právo z vadného plnění uplatnil, jakož i provedení opravy, je-li aplikovatelná, a doba jejího trvání v souladu s ustanovením § 2173 občanského zákoníku. Zaslal-li Zákazník poukázku Provozovateli k reklamaci prostřednictvím provozovatele přepravních služeb, zašle Provozovatel Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po doručení reklamované poukázky reklamační protokol vyplněný dle předchozí věty na e-mailovou adresu sdělenou Zákazníkem v reklamačním formuláři, nebo na e-mailovou adresu, na kterou bylo zasláno potvrzení objednávky reklamované poukázky.
 6. Zbývající odstavce tohoto článku OP se vztahují pouze na případ, kdy je Zákazník spotřebitelem.
 7. Provozovatel informuje Zákazníka o vyřízení reklamace prostřednictvím e-mailu zaslaného na emailovou adresu specifikovanou v reklamačním formuláři, nebo na e-mailovou adresu, na kterou bylo zasláno potvrzení objednávky reklamované poukázky, a to do 30 dnů od uplatnění práva z vadného plnění.
 8. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že Provozovatel neobdržel od Zákazníka veškeré podklady potřebné pro řádné vyřízení reklamace. Provozovatel v takovém případě vyžádá doplnění podkladů od Zákazníka, přičemž lhůta pro vyřízení reklamace začne opět běžet po dodání vyžádaných podkladů Zákazníkem.
 9. Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že poukázka při převzetí nemá vady. Zejména Provozovatel odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy spotřebitel poukázka převzal
  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, zejména jde o platnou poukázku, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Provozovatel popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu poukázky a na základě reklamy jím prováděné,
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Provozovatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zejména jde o poukázku, která lze uplatnit u knihkupectví zapojených ke dni uplatnění poukázky, neuplynula-li její doba platnosti,
  3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je věc v odpovídajícím množství.
 10. Nemá-li poukázka vlastnosti uvedené v odst. 9 (např. byla doručena jiná než Zákazníkem objednaná poukázka, zejm. v jiné peněžní hodnotě a/nebo vizuální podobě, poukázka obsahuje tiskové chyby), může Zákazník požadovat dodání nové poukázky bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Je-li však dodání nové poukázky vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.
 11. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové poukázky bez vad anebo na odstranění vady poukázky, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat novou poukázka bez vad, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

Čl. VIII – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Zákazník není oprávněn při užívání portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Provozovatele a který je v souladu s jeho určením.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Pro on-line řešení spotřebitelských sporů mezi Provozovatelem a Zákazníkem ze Smlouvy lze rovněž využít platformu přístupnou na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Čl. IX – ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá práva smluvních stran neupravená Smlouvou nebo těmito OP a související povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li, nebo stane-li se některé ustanovení OP nebo Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení OP nebo Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
 3. Kontaktní údaje Provozovatele: adresa pro doručování Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město, adresa elektronické pošty: sckn@sckn.cz, tel. +420 272 660 644.
 4. Tyto OP jsou přístupné na portálu, s čímž byl Zákazník seznámen.
 5. Pokud vztah související s užitím portálu nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se řídí českým právním řádem (tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů).
Svaz českých knihkupců a nakladatelů