Košík

Všeobecné podmínky služby Dameknihu.cz

16. 4. 2021

Čl. I – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Provozovatelem služby dameknihu.cz (dále jen „Služba“) je Svaz českých knihkupců a nakladatelů, zapsaný spolek, IČO: 47610492, se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 267 (dále jen „Provozovatel“). Tyto všeobecné podmínky jsou vydány Provozovatelem v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Cílem Služby je propojit knihkupce se zákazníky prostřednictvím jednotných dárkových poukázek na knihy ve stanovené hodnotě, které jsou zákazníky pořizovány na portálu pro poskytování Služby, umístěném na internetové adrese www.dameknihu.cz (dále jen „Poukázky“ a „Portál“), a na základě jednotné propagace a zvyšování znalosti značky Služby přispívat ke zvýšení maloobchodních prodejů knih a posílení knižního sektoru v České republice.
 3. Podstatou Služby je závazek knihkupce (dále jen „Partner“) přijímat za podmínek stanovených v tomto dokumentu a ve smlouvě uzavřené s Provozovatelem (dále jen „Smlouva“) Poukázky od zákazníků namísto platby za nákup knih prodávaných ze strany Partnera do výše hodnoty Poukázek a závazek Provozovatele vyplácet Partnerovi ve stanovených termínech peněžní prostředky za Poukázky, které byly u Partnera ve stanoveném časovém období řádně uplatněny.
 4. Řádným uplatněním Poukázky se rozumí první použití Poukázky ze strany zákazníka (tedy uplatnění takového poukázky, jehož doba platnosti v den uplatnění u Partnera neuplynula, který před uplatněním u Partnera nebyl použit k nákupu a který v partnerském rozhraní Portálu nebyl označen jako vyčerpaný) při nákupu u Partnera k zaplacení kupní ceny za knihy nebo její části odpovídající hodnotě Poukázky.
 5. Poukázka není směnitelný za hotovost a lze jej čerpat pouze jednorázově, a to i v případě, že hodnota nákupu placeného poukázkou je nižší než hodnota Poukázky. Poukázka lze uplatnit na koupi knih nebo jiného zboží či služby nabízené Partnerem.
 6. Poukázka není směnitelný za hotovost a lze jej čerpat pouze jednorázově, a to i v případě, že hodnota nákupu placeného poukázkou je nižší než hodnota Poukázky. Poukázka lze uplatnit na koupi knih nebo jiného zboží či služby nabízené Partnerem.

Čl. II – PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 1. Provozovatel se zavazuje, že bude provozovat Službu a nabízet a prodávat Poukázky zákazníkům prostřednictvím zákaznického rozhraní Portálu (eshopu). Provozovatel se dále zavazuje, že peněžní prostředky odpovídající hodnotě Poukázky, který byl u Partnera řádně uplatněn ze strany zákazníka při nákupu knih prodávaných Partnerem, vyplatí Partnerovi za podmínek specifikovaných v těchto všeobecných podmínkách a ve Smlouvě.
 2. Užívání Služby umožní Provozovatel Partnerovi formou přístupu do partnerského rozhraní Portálu. Partnerské rozhraní Portálu může mít rozdílné úrovně zobrazovaných údajů a/nebo statistik, přičemž v základní úrovni umožňuje ověření platnosti Poukázky a označení Poukázky předloženého ze strany zákazníka za vyčerpaný a ve vyšší úrovni (v úrovni vedoucího) umožňuje zobrazení dalších údajů a statistik.
 3. Provozovatel není na základě Smlouvy Partnerovi povinen poskytovat jinou službu než takovou, která je v těchto všeobecných podmínkách nebo ve Smlouvě výslovně specifikována.
 4. Za každý Poukázka, který bude u Partnera řádně uplatněn a ze strany Partnera řádně potvrzen (označen za vyčerpaný) v partnerském rozhraní na Portálu, a to do okamžiku ukončení Smlouvy, vznikne Provozovateli vůči Partnerovi nárok na zaplacení provize ve výši 4 % hodnoty Poukázky (dále jen „Poplatek“). Poplatek je stanoven včetně DPH. Nárok Provozovatele na zaplacení Poplatku vznikne okamžikem označení Poukázky za vyčerpaný v partnerském rozhraní Portálu.
 5. Pro vyloučení případných pochybností se Provozovatel s Partnerem dohodli, že ustanovení § 2446, § 2451 a § 2452 občanského zákoníku se nepoužijí.
 6. Provozovatel je oprávněn kontrolovat řádné plnění povinností Partnera ze Smlouvy, a to včetně kontroly provozoven za účelem ověření řádné akceptace Poukázek. Provozovatel je oprávněn přerušit plnění Smlouvy, dostane-li se Partner do prodlení s plněním povinnosti vyplývající ze Smlouvy, a to po dobu trvání prodlení Partnera.
 7. Provozovatel se zavazuje informovat zákazníky, že Poukázka není směnitelný za hotovost.

Čl. III – PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA

 1. Partner se zavazuje, že na úhradu ceny (do výše hodnoty Poukázky) za nákup zákazníka u Partnera bude přijímat Poukázka řádně uplatněný ze strany příslušného zákazníka. Zákazník je oprávněn čerpat Poukázka pouze jako celek. V případě, že hodnota nákupu zákazníka bude nižší než hodnota Poukázky, není Partner zákazníkovi povinen na zbývající hodnotu Poukázky vrátit jakoukoliv částku.
 2. Partner se při předložení Poukázky ze strany zákazníka zavazuje prostřednictvím zadání EAN předloženého Poukázky (manuálně nebo načtením čárového kódu vytištěného na Poukázky) do partnerského rozhraní Portálu řádně ověřit, zda je předložený Poukázka v okamžiku jeho uplatnění platný, tedy zda dosud neuplynula doba jeho platnosti (resp. kdy doba platnosti uplyne), jaká je hodnota předloženého Poukázky a zda Poukázka nebyl do uvedeného okamžiku ze strany zákazníka uplatněn u kteréhokoliv z partnerů Služby. Uvedené informace jsou po zadání EAN dostupné v partnerském rozhraní Portálu. V případě, že z ověření podle předchozí věty vyplyne, že Poukázka je ze strany zákazníka uplatněn řádně, je Partner povinen v partnerském rozhraní Portálu označit Poukázka při uskutečnění nákupu ze strany zákazníka jako vyčerpaný, a dokončit transakci s příslušným zákazníkem. Provozovatel a Partner se dohodli, že Provozovatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku nesprávného postupu Partnera při uplatnění Poukázky.
 3. Partner bere na vědomí, že zákazník může při koupi Poukázky zvolit možnost osobního vyzvednutí v provozovně Partnera. Za tímto účelem se Partner zavazuje zajistit převzetí Poukázky od Provozovatele v příslušné provozovně Partnera a vydání Poukázky v provozovně zákazníkovi nebo zákazníkem určené třetí osobě za podmínek stanovených Provozovatelem, zejména po sdělení EAN Poukázky.
 4. Partner se zavazuje k rovnému zacházení se zákazníkem, který k úplné nebo částečné úhradě nákupu u Partnera použije Poukázka. Partner se dále zavazuje k tomu, že nezvýhodní zákazníka, který k úhradě nákupu u Partnera užije jiný způsob platby než uplatnění Poukázky, ani nebude zákazníka od užití nebo další koupě Poukázky jakkoliv odrazovat, zejména že nákup zákazníka na základě uplatnění Poukázky neproběhne za vyšší cenu než v případě, kdy by k zaplacení ceny nákupu byla použita jiná platební metoda. Nákup na základě Poukázky ani nebude zatížen žádným dodatečným poplatkem nebo jiným omezením, které se na ostatní způsoby úhrady neuplatní. Na požádání zákazníka Partner ověří v partnerském rozhraní Portálu platnost Poukázky bez nutnosti jeho uplatnění.
 5. Za přístup ke Službě, umožnění užívání partnerského rozhraní Portálu a zajištění vypořádání Poukázky ze strany Provozovatele se Partner zavazuje zaplatit Provozovateli Poplatek podle těchto všeobecných podmínek.
 6. Partner souhlasí se zveřejněním názvu a identifikace své provozovny, ve které bude přijímat Poukázky od zákazníků, včetně jejího umístění na Portálu a dalšími způsoby v rámci prezentace Služby a souvisejícího marketingu.
 7. Partner se zavazuje uchovávat přihlašovací údaje do partnerského rozhraní Portálu bezpečně tak, aby zabránil jejich zneužití nebo neoprávněnému užití ze strany třetí osoby. Partner se dále zavazuje zajistit, že zaměstnanci Partnera, oprávnění k přístupu do partnerského rozhraní Portálu, budou řádně poučeni ohledně zásad ochrany přihlašovacích údajů a povinností Partnera podle Smlouvy a všeobecných podmínek. Partner za tímto účelem v každé ze svých provozoven zaškolí zaměstnance tak, aby byli schopni přijímat Poukázky a používat partnerské rozhraní Portálu v souladu se Smlouvou a těmito všeobecnými podmínkami.
 8. Partner každou svou provozovnu zapojenou v poskytování Služby viditelně označí logem Služby poskytnutým ze strany Provozovatele nebo jiným způsobem stanoveným Provozovatelem, například zobrazením loga Služby na viditelném externím displeji nebo vývěsním štítu. Na žádost Provozovatele Partner na viditelném místě ve své provozovně zpřístupní propagační materiály ke Službě dodané ze strany Provozovatele. Partner se zavazuje zabezpečit, aby shora uvedená propagace Služby byla dostatečně viditelná a nezakrytá. V případě ukončení Smlouvy je Partner povinen takové propagační materiály ze všech svých provozoven odstranit bez zbytečného odkladu. Partner je oprávněn informaci ohledně svého zapojení do Služby, resp. možnosti uplatnění Poukázek u Partnera, užít ve svých reklamních nebo propagačních materiálech, a to způsobem, který nebude snižovat atraktivitu Služby. K užití loga Služby v rámci propagačních nebo reklamních materiálů Partnera nebo k jinému užití loga Služby ze strany Partnera je Partner povinen získat předchozí souhlas Provozovatele. Partner bere na vědomí, že Služba, její logo a související materiály, jakož i partnerské rozhraní Portálu jsou předmětem duševního vlastnictví, který náleží Provozovateli.
 9. Partner se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy týkající se poskytování Služby, a to včetně příslušné daňové regulace. Umožňují-li to aplikovatelné předpisy, může Provozovatel za Partnera na základě vlastního rozhodnutí vystavit formou self-billingu elektronickou fakturu na zaplacení částky za Poukázky řádně uplatněné u Partnera v příslušném kalendářním měsíci po odečtení Poplatku, s čímž Partner souhlasí.

Čl. IV – TRVÁNÍ, ZMĚNY A UKONČENÍ SMLOUVY

 1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze stran může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba v takovém případě činí 2 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.
 2. Provozovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět s účinky k okamžiku doručení výpovědi Partnerovi v případě, že Partner poruší povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo všeobecných podmínek podstatným způsobem, nebo opakovaně. Lze-li porušení povinnosti napravit, je Provozovatel oprávněn podle předchozí věty Smlouvu vypovědět až po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě v délce 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k nápravě druhé straně, která bude obsahovat i popis porušení povinnosti.
 3. Partner je oprávněn Smlouvu vypovědět s účinky k okamžiku doručení výpovědi Provozovateli v případě, že Provozovatel poruší povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo všeobecných podmínek podstatným způsobem. Lze-li porušení povinnosti napravit, je Partner oprávněn podle předchozí věty Smlouvu vypovědět až po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě v délce 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k nápravě druhé straně, která bude obsahovat i popis porušení povinnosti.
 4. Provozovatel je oprávněn tyto všeobecné podmínky za doby trvání Smlouvy změnit za splnění níže uvedených podmínek:
  1. Úplné znění všeobecných podmínek s vyznačením provedených změn předloží Provozovatel Partnerovi nejméně 30 dnů před stanoveným datem účinnosti;
  2. Pokud Partner se změnou nesouhlasí, je oprávněn do dne nabytí účinnosti oznámené změny Smlouvu vypovědět v souladu s odst. 1 shora, přičemž Smlouva se v takovém případě až do ukončení řídí původním zněním těchto všeobecných podmínek;
  3. Oprávnění podle tohoto odstavce náleží Provozovateli v přiměřeném rozsahu, a především v souvislosti s vývojem technického řešení provozování Služby a funkcionalit Portálu nebo v zájmu zajištění souladu všeobecných podmínek s obecně závaznými právními předpisy. V rámci změny všeobecných podmínek nelze jednostranně změnit výši provize Provozovatele.
 5. Strany se zavazují poskytnout si v průběhu spolupráce na základě Smlouvy veškerou součinnost potřebnou k naplnění účelu Smlouvy.

Čl. V – VYÚČTOVÁNÍ

 1. Není-li dále stanoveno jinak, vede Provozovatel průběžnou elektronickou evidenci Poukázek řádně uplatněných ze strany zákazníků u Partnera, která je Partnerovi dostupná v úrovni vedoucího v rámci partnerského rozhraní na Portálu.
 2. Na existenci nároku Provozovatele na zaplacení Poplatku nemají vliv případné pozdější okolnosti týkající se smluvního vztahu mezi Partnerem a příslušným zákazníkem.
 3. Poplatek bude ve prospěch Provozovatele hrazen prostřednictvím zápočtu ze strany Provozovatele proti nároku Partnera na vyplacení hodnoty řádně uplatněného Poukázky v plné výši. Partner vyslovuje svůj souhlas s prováděním zápočtů podle věty první ze strany Provozovatele. Partnerovi tak bude za řádně uplatněný Poukázka ze strany Provozovatele zaplacena částka odpovídající hodnotě příslušného Poukázky snížené o částku Poplatku. Započtení Poplatků bude provedeno vždy za předchozí kalendářní měsíc. Partner souhlasí s tím, že ohledně Poplatků za příslušný kalendářní měsíc bude ze strany Provozovatele prováděna elektronická fakturace tak, že Partnerovi bude vystaven daňový doklad v elektronické podobě, který bude dle volby Provozovatele zpřístupněn v partnerském rozhraní na Portálu nebo zaslán Partnerovi prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu sdělenou ze strany Partnera.
 4. Výplata hodnoty Poukázek řádně uplatněných u Partnera ze strany zákazníků v předchozím kalendářním měsíci po provedení započtení Poplatků ze strany Provozovatele bude provedena do 14. dne následujícího kalendářního měsíce bezhotovostním převodem na bankovní účet Partnera.
 5. Částka podle těchto všeobecných podmínek je zaplacena včas, jestliže byl příslušné bance podán příkaz k provedení předmětné platby nejpozději v poslední den stanovené lhůty.

Čl. VI – MLČENLIVOST

 1. Každá ze stran se po dobu trvání Smlouvy a po dobu 3 let od ukončení Smlouvy zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností a informací, s nimiž se seznámí v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy a využíváním Služby, včetně obsahu Smlouvy a všeobecných podmínek, technického řešení, výše Poplatků apod. Uvedené informace budou strany chránit před zveřejněním a neoprávněným užitím ze strany třetí osoby.

Čl. VII – ZÁVĚREČNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Partner bere na vědomí, že Služba může být z technických důvodů nedostupná. Plánovanou nedostupnost Služby oznámí Provozovatel Partnerovi v dostatečném předstihu a termín plánované odstávky Služby stanoví Provozovatel tak, aby byla v co nejmenší míře dotčena možnost uplatnění Poukázky u Partnera. Pro vyloučení případných pochybností se strany dohodly, že v případě nedostupnosti Služby v důsledku poruchy nebo z jiného obdobného nepředvídatelného důvodu nevznikne Partnerovi vůči Provozovateli nárok na náhradu škody ani nárok z vad plnění poskytnutého podle Smlouvy.
 2. Strany se dohodly, že Partner je oprávněn postoupit pohledávku, kterou má vůči Provozovateli, s předchozím písemným souhlasem Provozovatele.
 3. S výjimkou změny podle čl. IV. odst. 4. těchto všeobecných podmínek lze jakoukoliv změnu Smlouvy provést pouze písemným číslovaným dodatkem opatřeným podpisy obou stran.
 4. Práva a povinnosti ze Smlouvy, případně Smlouvu jako celek může Provozovatel postoupit třetí osobě. Provozovatel postoupení podle předchozí věty oznámí Partnerovi bez zbytečného odkladu. Partner vyslovuje souhlas s postoupením podle věty první tohoto odstavce a strany se dále dohodly, že vylučují ust. § 1899 občanského zákoníku.
 5. V případě, že některé oddělitelné ustanovení Smlouvy nebo těchto všeobecných podmínek bude shledáno zdánlivým, neplatným nebo neúčinným, nebude mít uvedená skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení. V takovém případě se strany zavazují nahradit příslušné ustanovení ustanovením platným a účinným, jehož hospodářský účel bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení.
 6. Skutečnosti neupravené Smlouvou nebo těmito všeobecnými podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů. Nepodaří-li se případný spor mezi stranami vyřešit dohodou, bude takový spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu.
Svaz českých knihkupců a nakladatelů