Košík

Ochrana osobních údajů

16. 4. 2021

Bezpečnost a ochrana osobních údajů zákazníků a smluvních partnerů je pro nás prioritou. V souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecným nařízením o ochraně osobních údajů, dále též jen „GDPR“), bychom Vás proto rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb.

Čl. I – TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem osobních údajů je Svaz českých knihkupců a nakladatelů, zapsaný spolek, IČO: 47610492, se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2 - Nové Město, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 267, který je provozovatelem internetového portálu umístěného na webových stránkách www.dameknihu.cz (dále jen „portál“).
 2. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
      - tel.: +420 272 660 644
      - e-mail: sckn@sckn.cz

Čl. II – ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 1. Vaše osobní údaje, které nám sdělujete při objednávce zboží, registraci na portálu nebo při jiné příležitosti v rámci vzájemné obchodní spolupráce zpracováváme primárně pro účely související s plněním smlouvy:
  1. kterou s námi uzavíráte jako zákazník (zakoupením příslušné poukázky na portálu nebo registrací na portálu), včetně zajištění doručení produktů způsobem, který zvolíte ve své objednávce, a vyřizování Vašich nároků z případných vad dodaného produktu;
  2. nebo kterou s námi uzavíráte jako partner (knihkupec zapojený do projektu dameknihu.cz).
 2. Vaše osobní údaje, které nám sdělujete při objednávce zboží, registraci na portálu nebo při jiné příležitosti v rámci vzájemné obchodní spolupráce zpracováváme primárně pro účely související s plněním smlouvy:
  1. plnění smlouvy a/nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy - např. zajištění objednávky a uzavření smlouvy ohledně Vámi objednaného produktu, dodání produktu, vyúčtování s partnerem apod.;
  2. plnění právních povinností, které jsou nám uloženy příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů);
  3. oprávněný zájem ve vztahu k ochraně a vymáhání našich případných nároků a optimalizaci naší webové prezentace pro co nejširší okruh zařízení, případně též přizpůsobení nabídek a reklamy Vašim preferencím;
  4. souhlas se zpracováním e-mailové adresy pro účely zasílání newsletteru v případě, že odběratel newsletteru na portálu doposud nenakoupil žádné produkty, nebo pro účely zasílání informací o knižních novinkách a aktuálních knižních tipů, který lze udělit při registraci uživatele na portálu. Souhlas může být kdykoliv odvolán, odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání. Odvolání lze provést prostřednictvím volby v newsletteru (odhlášení z odběru), v uživatelském účtu, je-li taková volba k dispozici, nebo prostřednictvím sdělení na kontaktní e-mail správce.
 3. Osobními údaji, které zpracováváme na právním základě specifikovaném v ustanovení odst. 2. písm. a. tohoto článku (tedy plnění smlouvy), jsou:
  1. identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ, jedná-li se o právnickou osobu, pak jméno a příjmení kontaktní osoby);
  2. kontaktní údaje (fakturační a/nebo dodací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, v případě právnické osoby může být osobním údajem e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby);
  3. platební údaje (číslo bankovního účtu);
  4. údaje o objednávkách a uzavřených smlouvách zákazníka (zakoupené zboží, provedené platby, případné reklamace), údaje ohledně přijímání kuponů u partnera a vzájemné platební bilanci.
 4. Osobními údaji, které zpracováváme pro účely specifikované v ustanovení odst. 2. písm. b. tohoto článku (tedy plnění právních povinností), jsou:
  1. identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ, jedná-li se o právnickou osobu, pak jméno a příjmení kontaktní osoby);
  2. kontaktní údaje (fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; v případě právnické osoby může být osobním údajem e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby);
  3. platební údaje (číslo bankovního účtu, údaje o provedených platbách a vystavených daňových dokladech).
 5. Pro zakoupení některého z nabízených produktů si jako zákazník na našem portálu nemusíte založit uživatelský účet. Založení uživatelského účtu na našem portálu pro Vás však znamená významné usnadnění dalších objednávek, při kterých již nebudete muset znovu zadávat své osobní údaje nutné pro vyřízení Vaší následné objednávky, které jsou specifikovány v ustanovení odst. 3. písm. a.–b. tohoto článku (pokud jste příslušné údaje vyplnili při registraci). Pokud se rozhodnete pro založení uživatelského účtu, je právním základem zpracování osobních údajů, které nám byly sděleny při registraci, plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením takové smlouvy. V případě jakékoliv změny Vašich osobních údajů prosíme o jejich neprodlenou aktualizaci v uživatelském účtu. Svůj uživatelský účet můžete rovněž zrušit prostřednictvím příslušné volby v uživatelské sekci, je-li k dispozici, nebo na základě žádosti zaslané na kontaktní e-mail správce. Zrušením uživatelského účtu není dotčena oprávněnost dalšího zpracování Vašich osobních údajů založeného na jiném právním základě.
 6. Zvolíte-li doručení poukázky třetí osobě (obdarovanému), zpracováváme pro tento účel i doručovací údaje této třetí osoby, které nám sdělíte, v rozsahu jméno, příjmení a doručovací adresa, a to na základě plnění naší právní povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o koupi poukázky.
 7. Osobní údaje návštěvníků našeho portálu můžeme zpracovávat v rozsahu údajů o aktivitě na portálu (údaj o druhu používaného zařízení, IP adrese, operačním systému, Vašem prohlížeči, způsobu a době prohlížení příslušných stránek a obsahu košíku) z titulu našeho oprávněného zájmu podle ustanovení odst. 2. písm. c. tohoto článku. Informaci o použití cookies naleznete níže.
 8. Osobní údaje zákazníků nebo partnerů v rozsahu dle ustanovení odst. 3. písm. a.–d. tohoto článku můžeme rovněž zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu v souvislosti s ochranou a vymáháním našich případných nároků.
 9. Identifikační a kontaktní údaje zákazníků nebo partnerů, stejně jako údaje o provedených objednávkách, můžeme dále zpracovávat z titulu našeho oprávněného zájmu k zasílání nabídek našich produktů, pokud jste u nás v minulosti nakoupili, a to nejvýše po dobu specifikovanou v tomto článku.
 10. Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu budou předány příslušné dopravní společnosti, sjednáte-li si doručení zboží na Vaši adresu, případně partnerům, sjednáte-li si jako zákazníci doručení zboží prostřednictvím osobního odběru v provozovně partnera (zapojeného knihkupce).
 11. V souvislosti s údržbou našeho portálu a počítačového systému může mít k Vašim osobním údajům přístup poskytovatel hostingu a IT služeb. Vaše osobní údaje mohou být rovněž předány našemu poskytovateli účetních a daňových služeb. V souvislosti s vymáháním našich případných nároků mohou být osobní údaje dále předány poskytovateli právních služeb. Příjemci mají zajištěnu vysokou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou předány mezinárodní organizaci; případné předání do třetí země může být provedeno výhradně v souladu s GDPR.
 12. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 4 let od uzavření příslušné smlouvy pro zajištění plnění našich smluvních povinností a oprávněného zájmu na ochraně a vymáhání našich případných nároků. Daňové doklady s Vašimi osobními údaji archivujeme v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty po dobu 10 let. Váš uživatelský účet, byl-li zřízen, bude zrušen v případě neaktivity trvající déle než 2 roky; zrušení uživatelského účtu se samozřejmě nedotkne archivace podle věty první a druhé tohoto odstavce. Osobní údaje návštěvníků portálu podle ustanovení odst. 7. tohoto článku zpracováváme po dobu 2 let. Archivační lhůty vyplývají z příslušných obecně závazných právních předpisů, případně z rozhodnutí správce, nejsou-li stanoveny právními předpisy. Při zpracování osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Čl. III – JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

 1. Za podmínek stanovených v obecně závazných právních předpisech máte právo na přístup ke svým osobním údajům (tedy právo získat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány). Uvedené informace Vám poskytujeme primárně prostřednictvím tohoto sdělení.
 2. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Zjistíte-li, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, neodpovídají skutečnosti (např. zkomolenina jména, změna adresy pobytu), máte právo žádat, abychom příslušné osobní údaje opravili nebo doplnili.
 3. V určitých případech máte rovněž právo na výmaz, a to jestliže:
  1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
  2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly příslušné osobní údaje z naší strany zpracovávány;
  3. vznesete námitky proti zpracování svých osobních údajů v případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování z naší strany;
  4. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů, nebo
  5. musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje.
 4. Máte právo na omezení zpracování, a to za předpokladu, že:
  1. popíráte přesnost svých osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
  2. došlo k protiprávnímu zpracovávání Vašich osobních údajů a namísto výmazu požadujete omezení zpracování;
  3. došlo z Vaší strany ke vznesení námitky proti zpracování a v dalších případech stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 5. Máte dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je založeno na našem oprávněném zájmu, a právo na přenositelnost svých osobních údajů v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází v rozporu s právními předpisy. V případě jakýchkoliv pochybností nebo dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů z naší strany se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím shora uvedených kontaktů.
 6. Samozřejmě nemáte povinnost nám své osobní údaje poskytnout, bez poskytnutí potřebných osobních údajů nezbytných pro Vaši řádnou identifikaci jako smluvní strany (tedy údajů označených jako povinné v rámci objednávky v případě koupě prostřednictvím portálu) však není možné smlouvu uzavřít a požadované zboží objednat.

Čl. IV – VYUŽITÍ COOKIES A ANALYTICKÝCH SLUŽEB

 1. Abychom zajistili co nejlepší uživatelské prostředí portálu a aby byla zajištěna jeho plná funkčnost, užíváme tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení. Více informací ohledně používaných cookies naleznete zde.
 2. Některé soubory cookies jsou smazány bezprostředně po vypnutí Vašeho webového prohlížeče (dočasné soubory cookies), jiné soubory cookies zůstanou uloženy ve Vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě eshopu (trvalé soubory cookies). Díky tomu Vás můžeme identifikovat při opakovaných návštěvách, aby mohlo být uloženo přihlášení z Vašeho zařízení a nebylo nutné přístupové údaje zadávat vždy znovu, můžete také například zjistit, jaké zboží jste si při své předchozí návštěvě prohlíželi nebo se můžete vrátit k obsahu nákupního košíku v případě, že jste svoji objednávku nedokončili. Cookies nám současně umožňují přizpůsobit zobrazovaný obsah portálu Vašim preferencím podle Vaší předchozí aktivity.
 3. Ve svém internetovém prohlížeči si můžete nastavit pravidla používání cookies - obvykle můžete individuálně rozhodovat o jejich přijetí nebo jejich přijetí vyloučit, a to jak pro konkrétní případy, tak obecně. Neakceptování některých souborů cookies může omezit funkčnost portálu.
 4. Na našem portálu využíváme rovněž službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Czech Republic, s.r.o. Google Analytics používá cookies. Pro uvedený účel je však Vaše IP adresa anonymizována plně v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů. Služba Google Analytics nám zajišťuje informace k vyhodnocení užívání portálu ze strany uživatelů a k případnému zlepšení webového prostředí portálu. Ukládání souborů cookies můžete předejít odpovídajícím nastavením prohlížeče; v takovém případě však nemusí být dostupné všechny funkcionality portálu. Užívání služby Google Analytics můžete zablokovat například za využití následující odkazu, jehož prostřednictvím si do svého zařízení uložíte tzv. Opt-Out-Cookies internetového prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Svaz českých knihkupců a nakladatelů